Karlstad

Idag presenterade vi Socialdemokrater i Karlstads kommun vårt förslag till budget och strategisk plan. Vi presenterade samtidigt en rapport, ”Karlstad kan bättre” om utvecklingen om jobben och ekonomin i det blågröna Karlstad. Här är några av våra förslag.

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla, oavsett uppväxtmiljö, möjligheter att nå sin fulla potential. Ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. I Karlstad kallar vi det En Stad för alla. Det innebär ett samhälle där alla får plats och känner sig delaktiga och betydelsefulla. Ett samhälle där alla har rätt att arbeta 100 % av sin förmåga.

Vi socialdemokrater har högre amibtioner för Karlstad. Det kräver en politik för att skapa fler jobb. Vi ska knäcka arbetslösheten. För oss innebär det att Karlstad ska vara framåtsyftande, positivt och serviceinriktat mot alla som vill något. En spännande idé kan vara ett nytt företag och fler jobb i morgon. Karlstad ska vara en attraktiv bostads-, utbildnings- och etableringsort. Hög kvalitet på utbildningen på alla nivåer är prioriterat. Om Sverige ska ha EU´s lägsta arbetslöshet 2020, så finns det ingen anledning till att Karlstad inte ska kunna ligga under snittet i Sverige. (Karlstad 9,1 % riket 8,5 %, april)

Tillsätt en jobbkommission!

Jobben är förutsättningen för individens frihet, men också välfärdens förutsättning. Vi vill se att krafttag tas för att få fram fler jobb, därför vill vi se en jobbkommission i Karlstad. I denna ska representanter ingå från Arbetsförmedling, Handelskammaren, Fackliga organisationer och andra aktörer.

Vi föreslår bland annat i vår Socialdemokratiska budget:

  • Jobb- och utbildningspaket inklusive en samordnande tjänst. Det finns totalt 2014 13 mkr för detta. Vi vill se ett klart ökat samarbete med Arbetsförmedlingen men också en jobbkommission med samtliga berörda parter för att bryta den negativa trenden när det gäller arbetslösheten. Medlen fördelas till arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasienämnden och kommunledningskontoret.
  • Science Park/Innovationssatsning. I dagens globaliserade ekonomi ska Sverige konkurrera med kunskap, innovation och kvalitet. Vi ser därför denna satsning som ett första steg för ett mer innovativt Karlstad och Värmland. 500 tkr, 2014.
  • Horisont har arbetat med att möta upp och ge stöd till målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i eller har hamnat i ett utanförskap.Projektet har givit goda resultat och behovet av fortsatt stöd till denna grupp är stort, därför avsätter vi medel för att dels permanenta verksamheten, men också utöka den, 3,5 mkr, 2014.

Ja till fortsatt kommunal valfrihet inom personlig assistans!

  • Bibehållen personlig assistans. Vi Socialdemokrater har sagt nej till att upphandla all personlig assistans inom Karlstads kommun. Det riskerar att kraftigt försämra anställningsvillkoren vilket även får konsekvenser för dem man är till för. En upphandling leder också till minskad valfrihet vilket vi inte kan acceptera. Den planerade besparingen på 6 mkr, finns i teorin endast 2014 och 2015. 2016 ökar Karlstads kostnad till utjämningssystemet med 4,2 mkr och nettobesparingen blir i teorin då endast 1,8 mkr. 6 mkr, 2014 och 2015.

Motverka segregationen!

  • Samlokalisering Kronoparken. Kronoparken är vår mest segregerade stadsdel, för att bryta den segregationen vill vi se att planerna på att samlokalisera fritidsgården och biblioteket med Fröding Arena förverkligas. Samtal om drift av denna sammanhållna verksamhet förs med studieförbunden, målet är att skapa ett ”Fryshus” på Kronoparken. Samhället har stora vinster, både mänskliga, men också ekonomiska om segregation motverkas och vi skapar ett mer inkluderande samhälle. Vi avsätter därför medel till investering och drift för detta. Totalt 31,5 mkr i investeringsbudget, 1 mkr, 2015 avsatt till ökad driftskostnad samt 200 tkr, 2014 för aktiviteter i verksamheten.

Skolan!

Den viktigaste investeringen samhället gör, den gör vi i våra barn under deras uppväxt. Att verksamheter som Horisont behövs, är ett tecken på att skolan tidigare i den unges liv inte lyckats i sitt uppdrag. Vi anslår därför mer resurser till barn i behov av särskilt stöd och till Särskolan.

  • Aktuell forskning inom området har sedan kommunaliseringen fokuserat samarbete mellan särskola och grundskola. Föräldrar önskar i regel att deras barn ska få gå i en ”vanlig skola” även om man läser efter särskolans kursplaner. För att möta elevernas behov och föräldrarnas önskemål krävs en flexibel organisation med många möjligheter. En inriktning utifrån närhetsprincipen och ett nära samarbete med grundskolan kräver mer personalresurs. Vi bifaller nämndens äskande om ökade resurser till särskolan, 3 mkr, 2014
  • Ökade resurser till barn i behov av särskilt stöd, 2 mkr, 2014
  • Allmän resursförstärkning gymnasieskolan, 3 mkr, 2014.

Kultur och fritid

Ungdomens hus, fritidsgårdar och parklekar är öppen verksamhet som låter barn och ungdomar vara med och påverka sin fritid på sina villkor efter egna förutsättningar vilket är enormt viktigt för personlig utveckling och självkänsla. Det är en kravlös miljö så till vida att närvaron är frivillig och avgiftsfri men samvaron och delaktigheten leder till hänsynstagande och ansvarskänsla i en lustfylld omgivning. Upptäcktsfärder och impulsiv lek övergår allt mer i medverkan och inflytande över planering och program vilket leder till demokratisk skolning och utvecklande av ledaregenskaper. Dessa mötesplatser för tjejer och killar fortsätter vi investera i.

  • Orrleken. Vi Socialdemokrater står fast vid det förslag vi hade i förra årets budget. Det innebär en sammanhållen verksamhet, investering 17,5 mkr över två år, full driftskostnad 1,5 mkr, 2015, varav 750 tkr, 2014. Orrleken skall även utöka sina öppettider och för detta anslår vi 100 tkr, 2015.
  • Råtorps IK

Råtorps IK har över 500 medlemmar och 15 lag i seriespel. Föreningen växer kraftigt. I den fastighet som kommunen äger finns endast två omklädningsrum.  Medel finns avsatta i investeringsbudget men nämnden har ej getts kostnadstäckning för detta. Vi avsätter därför medel för detta så att inte nämnden ska ges ytterligare besparingskrav. 150 tkr from 2014 och 150 tkr from 2015.

Är du intresserad och vill veta mer, kontakta gärna någon av oss förtroendevalda Socialdemokrater!

Christian

 

Har varit med blogg i rätt många år nu. Det är inte så enkelt som man kan tro faktiskt. Ibland så skriver man något som gillas och delas av många. Och ibland skriver man något som man själv tycker är strålande, men som gillas av få. Ibland kan ett inlägg generera hundratals besökare, ibland bara ett tiotal.

Rekordet på ett inlägg är över 800 gillanden, fast oftast hamnar jag på 15-30 gillanden. Å andra sidan så är inte gillanden det viktigaste alltid, utan antalet läsare. Just nu har jag i flera dagar legat på drygt 800 läsare på bloggen. Det rör sig om ett inlägg om kommunpolitiken i Karlstad, En dag i det blågröna Karlstad. Det hör däremot inte till vanligheterna. Oftast när jag får många läsare, så beror det på att inlägget delats och rör nationell politik. Men visst är det kul att även lokal politik berör så mycket så att så många väljer att gå in och läsa just det inlägget.

Ibland delas blogginlägget på någon Facebooksida som ”Vi som inte vill ha Fredrik Reinfeldt som statsminister” eller ”Stefan Löfven som statsminister – ja tack”. När så sker, så får man oftast 100-300 gillanden, och ibland även 700 gillanden. Det är givetvis jätteroligt. Samtidigt så är det alltid svårt att skriva ett nytt blogginlägg efter så många gillanden, för om inlägget av någon anledning skulle bli det sista inlägget så vill man ju gärna att det har många gillanden. Lite av ett Moment 22 där.

Varför skriver jag nu detta, en lördags kväll. Jo jag har socialjouren och då brukar det oftast bli film. Även om jag igår mötte upp styrelsen för en nybildad S-förening, vilket var givande, så är oftast jourhelgerna rätt tråkiga. Blir liksom inte som någon riktig helg, utan mera som en vanlig vardagskväll.

Å andra sidan så är jouren ett ansvar och en uppgift som följer med att sitta som ledamot i socialnämndens arbetsutskott. Och med tanke på hur avgörande det kan vara för en ung människas framtid och ibland till och med även livet för ett barn, så får man helt enkelt gilla läget, oavsett om man tycker det är tråkigt. Å andra sidan så är just definitionen av att ha tråkigt, kanske inte så illa, med tanke på hur livet är för så många andra. Helgerna för alltför många barn i Sverige är inget de ser framemot. De vet att mamma eller pappa, eller kanske båda inte är de bästa föräldrarna just då. Många barn får inte den omtanken de har rätt till. Tyvärr så vet jag, genom de samtal och möten med människor jag möter här hemma, att det finns barn som inte får tillräckligt att äta under helgerna, lov och andra lediga dagar. Det är dem barnen som skolans personal ser till att de äter lite extra på fredagen. Det kanske är dem barnen vars lärare tar med sina barns avlagda kläder till, just därför att de vet att andra alternativ till andra kläder är få.

Det känns lite som att ämnet, frågan, den oerhörd viktiga frågan om barns uppväxtvillkor försvunnit i den politiska agendan för stunden. Om det är Uppdrag Gransknings inslag som är orsaken, det får andra avgöra. Men i sak, speglade det inslaget inte den verklighet som alltför många barn i Sverige tvingas växa upp i. Barnfattigdom handlar inte om absolut fattigdom. Vad den däremot handlar om är hur ett barns uppväxtvillkor, skiljer sig från de allra flesta barns uppväxtvillkor och på vilket sätt det påverkar dem. Jag anser att det är ett bevis på fattigdom och brist på solidaritet i ett samhälle så rikt som vårt att det finns barn som inte ges en uppväxt som alla barn ska ha rätt till. Inget barn ska behöva ljuga eller skämmas i skolan. Hitta på ursäkter när klassresan ska planeras, för de vet så väl att just deras föräldrar/vårdnadshavare, aldrig kommer att ha råd med resan! Det är därför som inga aktiviteter i skolan ska beläggas med avgifter.

Nu blev det ett inlägg som blandade väldigt mycket, å andra sidan så får man faktiskt blanda på sin egen blogg om man vill!

Till nästa gång =)

Christian

 

Idag var nog inte den bästa dagen bland politikerna i det blågröna Karlstad. I åtminstone två nämnder var den blågröna majoriteten inte eniga. Och frågan om Orrleken har inte bara vållat huvudbry, utan även skapat både oro och ilska bland dem som berörs.

Det som förvånar mig mest är avsaknaden av lärdom bland den blågröna majoriteten. Varför går man ständigt på samma mina, om och om igen. Varför drar man inte lärdom av det faktum att det är via samtal med medborgarna i ett tidigt skede av en beslutsprocess som man också kan få till en dialog värt namnet. Vi har ju tidigare sett hur avsaknad av dialog, öppenhet och transparens inte bara skadat tilltron till  den politiska majoriteten, utan även tilltron till politiken, oss alla som företrädare för demokratin.

Vi har exempel inom skolan, där beslut om nedläggningar mörkats in i det sista. Men vi har numera även exemplet avseende Orrleken. det är en fråga som diskuterats länge och väl. Och goda ambitioner har funnits bland alla inblandade parter, såväl som inom den politiska majoriteten som hos oss Socialdemokrater. Men när man tror sig ha en lösning på ett problem, ja då kanske man ska prata med dem som närmast berörs av lösningen och inte bara köra på?

Den politiska majoriteten har valt att inte lyssna på personalen, inte heller har man presenterat förslaget för dem som berörs i ett tidigt skede, det vill säga, innan man själva bestämt sig för att köra på förslaget. Detta har skapat spänningar och även oro, ilska och frustration som annars kunde ha undvikits. Grupper av människor har ställts mot varandra och beskrivningar av desamma från olika parter har tidvis gått över gränsen för vad som kan anses acceptabelt.

Ansvaret för hur hela processen hanterats åvilar den politiska majoriteten. Och ett tungt ansvar ligger nu på densamma att faktiskt försöka reda ut detta. Vi Socialdemokrater har satt ned foten och det är att vi vidhåller den uppfattning vi hade i förra årets budgetprocess. Det innebär en nybyggnation av Orrleken på befintlig plats och en sammanhållen verksamhet! Vi tror att det är bäst för verksamheten, dem det berör och för Orrholmens utveckling!

Genom det sätt, som den blågröna majoriteten valt att hantera hela frågan så är det högst sannolikt att arbetet med en ny detaljplan överklagas. Det kommer då innebära att det kan ta minst tre år innan en ny Orrlek är förverkligad. Vi Socialdemokrater och många fler med oss, hade gärna sett den bli förverkligad tidigare än så. Och med de förslag vi lagt angående Orrleken, så hade det även blivit så. Men nu har den blågröna majoriteten valt en annan väg..

Vilka var nu då de två andra frågorna bland kommunens nämnder där majoriteten inte var eniga undrar ni säkert? Ja, det vara bara en fråga om budgetyttrandet i arbetsmarknads- och socialnämnden och ärendet om att bygga nytt kontorshus ”kanoten”. Grattis alla karlstadsbor, ni har en politisk ledning som verkligen har full koll på läget…

Photo 2013-04-12 10 54 18

Tuppen på Orrleken har däremot full koll, och han gillar inte vad han ser….

Christian

 

Idag har det med all tydlighet visat sig, att även ett parti i opposition kan påverka framtiden till det bättre. Vi Socialdemokrater har haft flera framgångar idag i Karlstad!

Först har vi frågan om Karriärtjänster inom skolan. Via media visade det sig att kommunen inte hade för avsikt att ansöka om de statliga medel som finns för att höja statusen inom läraryrket i gymnasieförvaltningen. Svaret från den blågröna majoriteten i nämnden var att ”det är så mycket annat på gång nu”, mer om det kan du läsa här! Detta fick oss att igår lyfta frågan på sammanträde med arbetsutskottet inom gymnasienämnden.Vilket också fick medial uppmärksamhet, även fackliga organisationer reagerade på att gymnasieförvaltningen inte hade för avsikt att ansöka om dessa pengar.

Idag kontrade den blågröna majoriteten i Kommunstyrelsen genom att på dagens sammanträde med Kommunstyrelsen lyfta in ett extra ärende som handlade om just detta. Beslutet, som var enhälligt blev att vi rekommenderar gymnasienämnden att bifalla det förslag vi Socialdemokrater lade igår. Att de sedan försökte få det till att det var ett initiativ från dem, via ett pressmeddelande, det tänker jag inte ens kommentera…

Den andra frågan idag som är minst sagt högaktuellt är den om Orrleken och byggandet av nya lägenheter på Orrholmen. Där beslutade vi oss igår kväll för att vi står fast vid det förslag vi hade i budgeten från förra året. Vi säger därmed nej till det förslag som den blågröna majoriteten presenterat och som innebär att verksamheten tudelas. Det tror inte vi är till fördel för den. Vi  föreslår även att den formalia det innebär att förändra detaljplaner ska särskilja den som handlar om Orrleken, och den som handlar om nya bostäder på Orrholmen. Detta för att inte försena nybyggnationen av Orrleken. Förslaget från den blågröna majoriteten har inte enbart skapat och irritation, utan även ilska. Den processen är i förhand dömt att försenas då den kommer att överklagas, vilket riskerar att fördröja en ny Orrlek med 2-3 år!

Vi ser däremot positivt på att det byggs fler hyresrätter i Karlstad. Vi har bostadsbrist i Karlstad, vilket är ett stort problem. Det försvårar för unga att flytta hemifrån, men det hindrar också Karlstad från att växa. Karlstads vision livskvalitet 100 000 handlar inte uteslutande om antalet. Det är via fler kommuninvånare som vi också ska finansiera vår gemensamma välfärd i framtiden och även bygga ut densamma.

Vi Socialdemokrater fick även Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla en motion om certifiering av verksamheter inom äldreomsorgen, vilket vi givetvis tackar för!

Till nästa gång!

Christian

 

Den blågröna röran i Karlstad fortsätter att visa upp en syn på ovilja till diskussion och samtal med både medborgare och vår personal!

Igår beslutade vård- och omsorgsnämnden att ett anbudsunderlag skulle tas fram för att lägga ut all kommunal verksamhet inom personlig assistans på en entreprenör. Offentligt hade det då varit i mindre än ett dygn, inte mycket tid där för människor att reagera inte. Detta är ett beslut som inte bara berör dem vi är till för eller för vår personal som arbetar för dem. Detta är ett beslut som även, tyvärr än en gång, visar på hur den blågröna majoriteten säger en sak, när det gäller öppenhet och samtal, men i själva verket har de inte för avsikt att genomföra det i vissa frågor.

Dessa, vissa frågor, börjar bli en lite väl lång lista nu. Det började redan tidigt efter maktskiftet. Det pratades så varmt om hur öppenhet nu skulle råda, och hur fler skulle involveras. Det första som skedde var att antalet kommunalråd sköt i höjden, aldrig har vi haft så många som nu!

Inte heller dröjde det länge innan vi i opposition fick signalerna om att de nya ordförandena, utan beslut i nämnderna försökte genomföra den nya politiska överenskommelsen med deras vallöften. Att man vill genomföra det man lovat är i sig bra, men man är inte envåldshärskare som nämndordförande, det är enbart nämnden som kan fatta beslut om vad som ska göras. Detta fick kommunstyrelsens ordförande att ta avstånd från detta i en interpellationsdebatt och man den nya majoriteten lärde sig att så gör man inte, eller i alla fall delar av den.

Andra av den nya majoriteten har valt att helt enkelt försöka att mörka/dölja obehagliga beslut. Vi har haft Edsvalla skolan som ett tydligt exempel, nu har vi även förslaget om att lägga ut all kommunal verksamhet inom personlig assistans. Ett beslut som togs mindre än ett dygn efter det att personal och andra berörda blivit informerade. I den Strategiska planen som kommunfullmäktige antagit, så framgår det att ”valfriheten” inom omsorgen ska öka, hur kan den öka om all kommunal verksamhet ska läggas ut, frågar jag mig. Hur kan det ens vara möjligt att inte ha ett kommunalt alternativ. Inom hemtjänsten är det olagligt att inte ha det, borde inte samma sak råda inom personlig assistans?

Men oavsett, oavsett vad den politiska majoriteten vill och har för avsikter, är det inte rimligt att möta dem som jobbar hos oss.  När jag var ordförande i vård-. och omsorgsnämnden, då mötte jag personalen när vi föreslog en upphandling av två vårdboenden. Försökte svara på deras frågor, men tog också emot deras frustration, oro och ilska, som var naturlig då. Det verkar inte nuvarande majoritet vara intresserad av, ordföranden kommer ju inte att delta!

 

BBZ3XY0CQAE1zQx.jpg large

Christian

Första dagen av det nya året har snart gått och frågorna om hur året kommer att bli är många. En sak jag lärt mig under åren, är att man sällan kan planera hur det ska bli. men däremot kan man försöka förutse hur saker och ting hanteras!

Den kommunala ekonomin i Karlstad har radikalt försämrats senaste tiden. Det kommer att påverka förutsättningarna markant för det politiska livet. Men detta till trots så driver den politiska blågröna majoriteten en del, i mitt tycke, helt felaktiga linjer. Man vill bland annat ha ”utmanarrätt”, trots att flera förvaltningar, beskriver hur kostnadsdrivande detta skulle vara. Ska man då i ett läge, när besparingar är framtvingande införa detta, som inte ger någon direkt nytta för medborgarna?

Den kommunala ekonomin ansträngs dessutom ytterligare av de kostnadsövervältringar som den borgerliga regeringens politik medför. Budgeten för kommunens försörjningsstöd eller som det tidigare hette socialbidrag, har år efter år överskridits., den största delen beroende på utförsäkringarna. Tack för den julklappen Reinfeldt, Karlstadsborna, uppskattar den säkert!

Vi har även inom ett antal förvaltningar stora nedskärningar att hantera. Många har reagerat starkt på hur barn- och ungdomsnämnden hanterat en del av sina. På kort tid så beslutade den politiska majoriteten att lägga ned en skola. Utan möjlighet för medborgarna att reagera. Detta har till och med fått kommunala tjänstemän att reagera på tillvägagångssättet!

Demokratin kan aldrig stärkas om politiken inte vill föra öppna samtal med medborgarna oavsett hur dagordningen ser ut! Man kan och skall aldrig som förtroendevald försöka att i smyg genomföra förändringar, som andra, oavsett anledning, kommer att uppfatta som försämringar!

Hur 2013 kommer att vi, det kan vi bara gissa om. Men en sak är klar och det är den att om den politiska majoriteten inte förmår hantera problemen, ja då kommer de att förvärras. Allt för mycket tid har varit ogjord, och alltför mycket skattepengar används till ingen nytta! Hitintills har de i alla fall inte visat på att de är regeringsdugliga! Det är enkelt att komma överens om att styra och fördela inkomstberikande uppdrag sinsemellan men när det kommer till kritan, den viktiga kärnan. Ja, då saknas idéer och visioner om hur Karlstad bör ledas!

Christian

Idag var det radiodebatt i Radio Värmland, mellan vårt kommunalråd Lena Melesjö Windahl (S) och barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP). Debatten handlade om hur nedläggningen av två skolor i kommunen hanterats!

Jag tänker inte ge mig in i själva sakfrågan, då jag inte sitter i den nämnden. Däremot är jag skarp kritisk till hur inte bara oppositionen, utan även föräldrar och elever hanterats. Informationen har undanhållits trots att den varit tillgänglig under hela hösten.

I tjänsteskrivelsen avseende Edsvallaskolan så framgår det att det endast finns ett alternativ till att lägga ned, och det är att riva och bygga en ny skola till en kostnad om 50 miljoner kronor. Det är först i en av bilagorna, en konsultrapport, som det framgår att det skulle vara möjligt att renovera skolan till en kostnad på 2,5 miljoner kronor + byggherrekostnader. En sådan information, kan man ju tycka är så pass viktig så det kanske skulle framgått i själva tjänsteskrivelsen. Men oavsett, inlägget handlar inte om själva sakfrågan utan om hur hela ärendet hanterats.

Det gynnar inte tilltron till demokratin om ansvariga politiker inte är villiga till en öppen dialog, oavsett vad beslutet blir i slutändan, så måste människor ges möjligheten till att reagera.

Under min tid som landstingspolitiker genomförde vi en omstrukturering av den värmländska sjukvården. Det var en process som varade i år. Vi gav människor möjligheten att på öppna möten ställa frågor och vi försökte ge svar så gott vi kunde. Det var givetvis inte alltid roligt att som en av flera ansvariga politiker åka ut på dessa öppna möten. Jag minns mycket väl när jag skulle representera oss i Torsby, när vi ville lägga ned BB där. Det var ingen rolig resa, vare sig dit eller hem. Men är man förtroendevald så måste man lyssna och försöka ge svar. Att en konsekvens av detta, kan vara att man blir utskälld, ja det får man helt enkelt ta, för människors oro över förändring, kan skapa frustration som en utskällning. Är man fast i sin tro och övertygelse om att det beslut man är villig att fatta, ja då klarar man den utskällningen, för man vet att dess grund fanns i människors oro över en förändring man inte önskat sig!

Att hemlighålla information och därmed tro att man ska slippa utskällningen och göra processen kort. Det är helt fel väg att gå, och den gynnar inte demokratin! En levande demokrati förutsätter att det finns människor som vill åta sig ett förtroendeuppdrag. Men den levande demokratin förutsätter också att man som förtroendevald är villig till att ta dialogen. Förklara varför man avser att ta ett visst beslut, låta människor reagera, både på gott och ont och oavsett utgången av frågan. Så ska ingen kunna säga att de inte gavs möjligheten till att reagera!

Som tur är så ser inte situationen likadan ut i andra nämnder. Jag upplever inte att information undanhålls mig som vice ordförande i den nämnd där jag sitter, och jag vet att det finns fler som tycker så i sina respektive nämnder, tyvärr dock inte i alla, vilket borde vara fallet i en demokrati!

Christian

Radiodebatten kan du lyssna på här, på Radio Värmlands hemsida!

Kommunalrådet Peter Kullgren (KD) fortsätter att försöka misskreditera oss socialdemokrater för att inte ta ansvar för ekonomin. Det kanske vore på tiden för honom att titta i boksluten för Karlstads kommun och jämföra. De åren då vi socialdemokrater var med och styrde såg det betydligt bättre ut än nu när han och hans parti är med i den blågröna koalitionen.

Om det är ännu ett försök att försöka flytta fokus från hans egna tillkortakommanden, eller  om han helt enkelt har dåligt minne, det låter jag vara osagt. Men Peter Kullgren har haft svårt att leverera något under sin tid som kommunalråd. Kurvorna pekar nedåt och av hans vallöften har inte mycket hänt.

Nu senast ondgör han sig över vårt förslag om att färdigställa Sandgrundsparken och påstår att den inte är finansierad. Så sent som vid förra kommunstyrelsen så var den uppe och vi tydliggjorde än en gång att den visst var det, men det tycks han idag ha glömt i sitt blogginlägg. I vårt budgetförslag från i juni anvisade vi finansieringen ur den höjda grundramen för investeringar som Teknik- och fastighetsnämnden fick. Den har höjts och kommer att fortsätta att höjas framöver, så det finns utrymme för detta. Den andra representanten för KD i kommunstyrelsen försökte till och med få det till att vårt förslag skulle påverka underhållet negativt, vilket är trams, det är en helt annan budget, vilket han  när han fick det svaret, snabbt erkände och sade att han haft fel! Ikväll under fullmäktigedebatten anklagade de oss för att inte ha med kapitaltjänstkostnaden för investeringen, men den uppstår tidigast 2014 och den budget tar vi inte förrän i juni. Det är också något konstigt sätt av det kommunalrådet (C) från att anklaga oss för det. För eftersom vi tar medlen ur den förhöjda grundramen så har han själv inte täckning för kapitaltjänstkostnader, om han nu har tänkt sig att använda sig av ramen som han själv varit med och höjt!

Det är märkligt att Peter Kullgren (KD) mfl inte kan fokusera på det de rimligen borde, nämligen ta ansvar för kommunens utveckling. Istället lägger han kraft och tid på att skriva om våra förslag och dessutom göra det på ett felaktigt sätt!

Christian

Horisont är ett projekt vi haft i Karlstad en tid och idag under sammanträden med arbetsmarknads- och socialnämnden och Karlstads- Hammarö gymnasienämnd skulle vi ta ställning till fortsättningen. Ett förslag är utarbetat mellan de två förvaltningarna och i korthet gick det ut på att projektet varit så lyckosamt så det skulle dels permanentas, men även utökas i sin omfattning. Vilket i sig är en jättebra idé. Men!

Och det är väl här problemet som jag igår skrev om på facebook kommer in. Det fanns inga mellan alternativ. Antingen permanenta verksamheten och kraftigt utöka den, från 1,3 mkr till 3,5 mkr årligen eller inte göra något och därmed låta verksamheten försvinna vid halvårsskiftet 2013! Inget kunde vara mer förödande för de unga som tack vare projektet fått en möjlighet att gå vidare.

Horisont beskriver sig själv så här:

Tillhör du dem som, av olika anledningar, har ofullständiga betyg från gymnasiet?
Det innebär ofta stora svårigheter att kunna komma in i arbetslivet.
Horisont är möjlighet för Dig som är motiverad till att komma vidare!

Du kan genom våra mentorer få en bredare kunskap om olika  utbildningsmöjligheter samt orientering mot praktiskt arbete.
Det kan ske på olika sätt; t.ex. föreläsningar, studiebesök, studiepraktik och yrkespraktik.
Den egna hälsan är grunden!
Verksamheten har samarbete mellan flera olika aktörer där Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Gymnasieförvaltningen, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen tillsammans med Samspelet är huvudparter.

Horisont finns till för dig som är mellan 18- 29 år och bor i Karlstad, Hammarö, Grums eller Kristinehamn

Målet är att du blir bättre rustad att komma ut i arbetslivet.

Ingvar Nilsson, nationalekonom som forskat mycket omkring socioekonomi har gjort en utvärdering, och lindrigt sagt, hyllat verksamheten! Om det skrev jag i ett tidigare blogginlägg här!

Under arbetsutskottet så lyfte jag de farhågor jag hade för att man kanske ber om för mycket när man vill se en sådan kraftig utökning av verksamheten, när ekonomin har försämrats så mycket i kommunen. Flertalet nämnder står inför stora besparingar om flera för att i vissa fall till och med handla om tiotals miljoner! Finns det inte en risk för att verksamheten försvinner om ni då, riktat till majoriteten, har förankrat detta? Det visade sig senare att det inte var förankrat, utan man hoppades att det skulle gå ändå. Det är inte att ta ansvar för viktiga verksamheter som måste värnas. Det handlar om möjligheter för unga människor att bryta sig loss från det utanförskap de befinner sig i. Här i Värmlands Folkblad kan man läsa om några deltagares syn på verksamheten. Längst ned finns ett brev från deltagarna du kan läsa.

Men även om jag idag är glad över att vi fick in en möjlighet till att kunna fortsätta verksamheten inom Horisont, så bekymrar jag mig samtidigt över att ett sådant sjabbel som uppvisades från majoriteten kan/kunde ha äventyrat hela verksamheten. Man måste givetvis alltid förankra uppåt i en organisation när det gäller beslut som kräver stora resurstillskott till förvaltningen, det är inte att ta ansvar genom att hoppas och tro att ”går det så går det”. Jag vill även betona att det var bra att inse detta som den politiska majoriteten i arbetsmarknads- och socialnämnden idag gjorde, och därmed var vi en enig nämnd och förhoppningsvis ger det oss gemensamt en styrka i kommande budgetarbete! Tyvärr ansåg inte den politiska majoriteten att det alternativet var viktigt i Karlstads- Hammarö gymnasienämnd och det är beklagligt och ytterligare ett tecken på den blågröna röran vi idag har i ledningen för Karlstads kommun. Man ska inte sjabbla med ungas framtid. Gör om och gör rätt och lyssna till era partikamrater i arbetsmarknads- och socialnämnden!

Christian

Brevet från deltagare:

Horisont – En permanent verksamhet

Horisont är bra på olika sätt för olika personer. Det är en väldigt flexibel verksamhet och antalet som idag är ute i aktivitet eller praktik och därmed är ett steg närmare en egen försörjning är ett tydligt bevis på att det fungerar. Alla kommer till Horisont på grund av olika anledningar. Dessa anledningar kan vara att man tidigare har haft svårigheter med studier i olika former. Till Horisont kommer också människor med bristande arbetslivserfarenhet men också personer som vill jobba med sitt självförtroende och få tillbaka rutiner i sitt liv.

När man arbetar med ungdomar som har ett dåligt självförtroende är det viktigt att man i första hand fokuserar på friskvård och stöttning. Detta kan senare stå som en stabil grund för vidare lösningar på de problem som man brottas med. Att man sedan har möjligheten att komma ut till praktikplatser och få chansen att testa på studier är viktigt för många.

Som deltagare i Horisont får man ett personligt anpassat schema där man har möjligheten att välja på ett flertal olika aktiviteter så som massage, yoga, inspirerande måleri och friskvård i form av träning på gym samt diverse träningspass där man får prova på nya sporter. Hjälp med studier och arbetssökande aktiviteter är också en stor del av projektet.

Specialanpassning krävs då många av oss har mycket skilda bakgrunder och erfarenheter. Det finns stor förståelse för folks personliga problem och förutsättningar och därmed även en förståelse för vikten av personanpassade scheman och mål.

Projektet är även bra utformat när det gäller överseende med svårigheter att anpassa sig till de rutiner som eftersträvas. Genom individuella scheman får vi bra rutiner och struktur på dagen. Individanpassade scheman i kombination med eget ansvar ökar trygghet, motivation och närvaro.

En fördel med Horisont är att vi ofta träffas i mindre grupper vilket gör det lättare för oss som tycker det är jobbigt med många människor runt omkring oss. Man kan ta det sociala i sin egen takt och behöver inte stressa fram det. Med tanke på att grupperna är små och att alla är här på olika tider så får man bra kontakt med personalen och snabb feedback på det man gör. Man får även som deltagare tillgång till ett stort kontaktnät och den information man behöver för att lättare skapa möjligheter för sig själv.

I detta projekt har vi bra förutsättningar för att utvecklas genom en lugn och trivsam arbetsmiljö, där mycket stress undviks. Vi har tillgång till små grupprum där vi kan sitta enskilt men även större rum för gruppaktiviteter.

Det är viktigt att Horisonts lokaler varken liknar eller ligger i samma hus som vanliga skolor då många av oss har skolrelaterade problem och därför svårt med skolmiljön. Förövrigt är lokalerna och dess utformning mycket viktig då det behövs en relativt ostörd anläggning vilket man inte får i en skolbyggnad. Det är en fördel att anläggningen ligger centralt och är lätt att ta sig till oavsett bostadsort. Tillgång till kök med kylskåp, mikro, kaffemaskin och diskmaskin ökar hemtrevnaden. Varken traditionell kontors- eller skolmiljö med långa korridorer.

Projektet skapar förutsättningar för personer att växa och utvecklas i sin egen takt, samt bygga upp sitt självförtroende och sin självkänsla.

 

Ändå sedan budgetfullmäktige i juni har jag och andra socialdemokrater ställt frågan till företrädare för den blågröna majoriteten i Karlstad, om varför de i Karlstads kommuns strategiska plan skrivit in åtagandet för arbetsmarknads- och socialnämnden att vi ska utreda förutsättningarna för att familjer med barn som söker försörjningsstöd ska ha ett hembesök innan hjälp ges.

Det är inte bara kränkande och förnedrande för människor i en redan svårt utsatt situation att också få uppleva att kommunen misstänker, att eftersom de söker försörjningsstöd, så kanske de inte är bra föräldrar! Det är dessutom olagligt att besluta den typen av generella bestämmelser. Detta framförde vi under budgetdebatten, men ingen från den blågröna majoriteten ville eller kunde då svara på varför de valt att skriva in just detta åtagande!

Vilken syn på människor visar egentligen detta åtagande på, kan man fråga sig? Varför ska just föräldrar i behov av försörjningsstöd tvingas till att ta emot ett hembesök innan hjälpen kan ges. Kan det finnas någon annan anledning än att den blågröna majoriteten misstänker att de per automatik inte är bra föräldrar. I den rätt korta debatten, så framfördes det från majoritetens sida inget annat argument än att det var för barnens skull!

Jag kan efter min relativt korta tid i arbetsmarknads- och socialnämnden, konstatera att missförhållanden och bristande föräldraförmåga inte har med huruvida man tvingats till försörjningsstöd för att klara sin vardag att göra. Människor utförsäkras, blir arbetslösa och sjuka, men det innebär inte att de även blir dåliga föräldrar som måste utstå hembesök.

Det är ärligt talat, inte bara pinsamt, utan även oförskämt, att vi i Karlstad har en politisk majoritet som vill bryta mot lagen för att de anser att fattiga föräldrar även är dåliga föräldrar! Är det inte illa nog att drabbas av Fas3, utförsäkringar och en borgerlig regering, nu ska en blågrön röra i Karlstad även hem och kontrollera så att de fattiga föräldrarna inte missköter sina barn. Kan omtanke och kärlek och mat på bordet inte finnas i en fattig familj? Det är rent ut sagt skamligt av en politisk majoritet att lägga ett sådant förslag. Låta det vandra hela vägen från Kommunledningsutskott till Kommunfullmäktige. Fått det godkänt i 5 partigrupper och ingen reagerar över skrivningen om varför fattiga föräldrar skulle vara sämre föräldrar. Ingen i den blågröna röran valde att gå upp vid de två första gångerna jag gick upp under debatten i juni och undrade vad som menades med skrivningen, ingen var vid de tillfällen villiga att stå för den förda politiken, skäms! .

Och hur väl rimmar det med ett annat åtagande om att Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld?

Trevlig fredagsmys :P

Christian