Idag presenterade Göran Hägglund (KD) under Kristdemokraternas dag i Almedalen två utspel. Det ena handlade om att han vill se ytterligare skattesänkningar, bland annat ett femte jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för den statliga inkomstskatten. Detta till en kostnad av 12 miljarder respektive 3 miljarder. Men samtidigt så lovar han minskade barngrupper i förskolan, hur hänger det ihop?

Svaret är väl att det inte alls hänger ihop, å andra sidan är det sällan som retoriken från regeringen hänger ihop med den politik de för. För givetvis är det inte så att man både kan äta kakan och ha den kvar! Regeringen säger sig vilja satsa på välfärden, inte minst det så kallade nya arbetarpartiet moderaterna. Men samtidigt ges inga löften om ökade statsbidrag till kommunerna, för att finansiera den. Tvärtom så minskar man kommunernas utrymme till att finansiera den kommunala verksamheten genom att de vältrar över kostnader från stat till kommun!

Bara utförsäkringarna har lett till att karlstadsborna fått ökade utgifter på 21 miljoner kronor genom ökat försörjningsstöd. Det minskade anslaget till gymnasieskolan uppgår, när den är fullt ut genomförd, närmare 15 miljoner. Fortsätter man sedan att räkna upp exempel på kostnadsövervältringar som det går att sätta en siffra på, så kom jag under förra året upp i mellan 50-70 miljoner kronor bara för Karlstads del när jag satt och räknade på det

När det gäller siffror så är ju allt relativt, så för att göra det hela mer förståeligt så kommer jag nu därför att just relatera siffror.

I år hade politiken i Karlstad i budgetarbetet efter uppräkning på 2 % till våra nämnder, ungefär 70 miljoner kronor att fördela ut. Löften från Göran Hägglund (KD) idag, hade o de istället omvandlats till statsbidrag, inneburit, att vi haft ytterligare 150 miljoner kronor. Lägger du sedan till två mycket kostsamma reformer, som inte gett de effekter regeringen sa att de skulle, nämligen skapa en massa arbetstillfällen. så är vi uppe i betydligt högre summor. De jag menar är sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga och restaurangmomsen. Dessa två reformer har kostat 14 respektive 5,6 miljarder! För Karlstads del så skulle det omvandlat till statsbidrag ge 196 miljoner kronor mer att röra sig med.

Summerar man sedan ihop allt detta, och då är som sagt inte allt medräknat, så kommer vi upp i den svindlande summan av 346 miljoner kronor mer för Karlstads del, detta ska då relateras till de cirka 70 miljonerna vi förtroendevalda i år fördelade ut. Fundera gärna på vilket alternativ som tryggar välfärden i framtiden. Vilket val som leder till minskade barngrupper i förskolan, som Hägglund (KD) idag lovade…

Nu har inte vi Socialdemokrater lovat att omvandla samtliga förslag från regeringen/enskilda regeringspartiet till statsbidrag. Inlägget ska snarare ses som ett tydliggörande på hur retoriken och den faktiskt förda politiken från regeringspartierna inte hänger ihop. Sedan finns det ett löfte om ökade statsbidrag från oss Socialdemokrater, för Karlstads del så är det 30 miljoner kronor.

Det måste tydliggöras att retorik och förd politik inte hänger ihop från regeringens sida. Inte heller kan man som väljare applådera ytterligare jobbskatteavdrag som ger en femhundring mer i den egna plånboken, samtidigt som man förfasas över att skolan i den egna kommunen tvingas skära ned i verksamheten. Eller att personal inom hemtjänsten ska hinna med mer, med mindre personal.

Christian

Idag presenterade vi Socialdemokrater i Karlstads kommun vårt förslag till budget och strategisk plan. Vi presenterade samtidigt en rapport, ”Karlstad kan bättre” om utvecklingen om jobben och ekonomin i det blågröna Karlstad. Här är några av våra förslag.

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla, oavsett uppväxtmiljö, möjligheter att nå sin fulla potential. Ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. I Karlstad kallar vi det En Stad för alla. Det innebär ett samhälle där alla får plats och känner sig delaktiga och betydelsefulla. Ett samhälle där alla har rätt att arbeta 100 % av sin förmåga.

Vi socialdemokrater har högre amibtioner för Karlstad. Det kräver en politik för att skapa fler jobb. Vi ska knäcka arbetslösheten. För oss innebär det att Karlstad ska vara framåtsyftande, positivt och serviceinriktat mot alla som vill något. En spännande idé kan vara ett nytt företag och fler jobb i morgon. Karlstad ska vara en attraktiv bostads-, utbildnings- och etableringsort. Hög kvalitet på utbildningen på alla nivåer är prioriterat. Om Sverige ska ha EU´s lägsta arbetslöshet 2020, så finns det ingen anledning till att Karlstad inte ska kunna ligga under snittet i Sverige. (Karlstad 9,1 % riket 8,5 %, april)

Tillsätt en jobbkommission!

Jobben är förutsättningen för individens frihet, men också välfärdens förutsättning. Vi vill se att krafttag tas för att få fram fler jobb, därför vill vi se en jobbkommission i Karlstad. I denna ska representanter ingå från Arbetsförmedling, Handelskammaren, Fackliga organisationer och andra aktörer.

Vi föreslår bland annat i vår Socialdemokratiska budget:

  • Jobb- och utbildningspaket inklusive en samordnande tjänst. Det finns totalt 2014 13 mkr för detta. Vi vill se ett klart ökat samarbete med Arbetsförmedlingen men också en jobbkommission med samtliga berörda parter för att bryta den negativa trenden när det gäller arbetslösheten. Medlen fördelas till arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasienämnden och kommunledningskontoret.
  • Science Park/Innovationssatsning. I dagens globaliserade ekonomi ska Sverige konkurrera med kunskap, innovation och kvalitet. Vi ser därför denna satsning som ett första steg för ett mer innovativt Karlstad och Värmland. 500 tkr, 2014.
  • Horisont har arbetat med att möta upp och ge stöd till målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i eller har hamnat i ett utanförskap.Projektet har givit goda resultat och behovet av fortsatt stöd till denna grupp är stort, därför avsätter vi medel för att dels permanenta verksamheten, men också utöka den, 3,5 mkr, 2014.

Ja till fortsatt kommunal valfrihet inom personlig assistans!

  • Bibehållen personlig assistans. Vi Socialdemokrater har sagt nej till att upphandla all personlig assistans inom Karlstads kommun. Det riskerar att kraftigt försämra anställningsvillkoren vilket även får konsekvenser för dem man är till för. En upphandling leder också till minskad valfrihet vilket vi inte kan acceptera. Den planerade besparingen på 6 mkr, finns i teorin endast 2014 och 2015. 2016 ökar Karlstads kostnad till utjämningssystemet med 4,2 mkr och nettobesparingen blir i teorin då endast 1,8 mkr. 6 mkr, 2014 och 2015.

Motverka segregationen!

  • Samlokalisering Kronoparken. Kronoparken är vår mest segregerade stadsdel, för att bryta den segregationen vill vi se att planerna på att samlokalisera fritidsgården och biblioteket med Fröding Arena förverkligas. Samtal om drift av denna sammanhållna verksamhet förs med studieförbunden, målet är att skapa ett ”Fryshus” på Kronoparken. Samhället har stora vinster, både mänskliga, men också ekonomiska om segregation motverkas och vi skapar ett mer inkluderande samhälle. Vi avsätter därför medel till investering och drift för detta. Totalt 31,5 mkr i investeringsbudget, 1 mkr, 2015 avsatt till ökad driftskostnad samt 200 tkr, 2014 för aktiviteter i verksamheten.

Skolan!

Den viktigaste investeringen samhället gör, den gör vi i våra barn under deras uppväxt. Att verksamheter som Horisont behövs, är ett tecken på att skolan tidigare i den unges liv inte lyckats i sitt uppdrag. Vi anslår därför mer resurser till barn i behov av särskilt stöd och till Särskolan.

  • Aktuell forskning inom området har sedan kommunaliseringen fokuserat samarbete mellan särskola och grundskola. Föräldrar önskar i regel att deras barn ska få gå i en ”vanlig skola” även om man läser efter särskolans kursplaner. För att möta elevernas behov och föräldrarnas önskemål krävs en flexibel organisation med många möjligheter. En inriktning utifrån närhetsprincipen och ett nära samarbete med grundskolan kräver mer personalresurs. Vi bifaller nämndens äskande om ökade resurser till särskolan, 3 mkr, 2014
  • Ökade resurser till barn i behov av särskilt stöd, 2 mkr, 2014
  • Allmän resursförstärkning gymnasieskolan, 3 mkr, 2014.

Kultur och fritid

Ungdomens hus, fritidsgårdar och parklekar är öppen verksamhet som låter barn och ungdomar vara med och påverka sin fritid på sina villkor efter egna förutsättningar vilket är enormt viktigt för personlig utveckling och självkänsla. Det är en kravlös miljö så till vida att närvaron är frivillig och avgiftsfri men samvaron och delaktigheten leder till hänsynstagande och ansvarskänsla i en lustfylld omgivning. Upptäcktsfärder och impulsiv lek övergår allt mer i medverkan och inflytande över planering och program vilket leder till demokratisk skolning och utvecklande av ledaregenskaper. Dessa mötesplatser för tjejer och killar fortsätter vi investera i.

  • Orrleken. Vi Socialdemokrater står fast vid det förslag vi hade i förra årets budget. Det innebär en sammanhållen verksamhet, investering 17,5 mkr över två år, full driftskostnad 1,5 mkr, 2015, varav 750 tkr, 2014. Orrleken skall även utöka sina öppettider och för detta anslår vi 100 tkr, 2015.
  • Råtorps IK

Råtorps IK har över 500 medlemmar och 15 lag i seriespel. Föreningen växer kraftigt. I den fastighet som kommunen äger finns endast två omklädningsrum.  Medel finns avsatta i investeringsbudget men nämnden har ej getts kostnadstäckning för detta. Vi avsätter därför medel för detta så att inte nämnden ska ges ytterligare besparingskrav. 150 tkr from 2014 och 150 tkr from 2015.

Är du intresserad och vill veta mer, kontakta gärna någon av oss förtroendevalda Socialdemokrater!

Christian

 

Det brann i förorten igår, denna gången var det inte i Rosengård utan i Husby, men det skulle lika gärna kunna vara vilket segregerat område som helst i vårt land. Tyvärr är det inte första gången och det lär heller inte vara sista gången som frustration, ilska och sorg över en hopplös situation tar sig uttryck som detta.

Photo 2013-05-20 19 13 14

Läsarbild Aftonbladet

För ett par år sedan var jag på Fröding Arena på Kronoparken, ett av de mer segregerade områden i Karlstad och hade förmånen att få se en av Fryshusets föreställningar, ”Förorten brinner”. Om Fryshuset fortfarande spelar den borde fler kommuner och givetvis även andra be dem komma och uppträda. För det finns givetvis en anledning till varför det brinner i förorten och fler borde få en insikt i varför och att svaren inte stavas hårdare straff!

Stefan Löfven (S) gick idag ut och kommenterade det inträffade och han har helt rätt! Han inleder med ”Jag vill börja med att poängtera att det naturligtvis är både oacceptabelt och meningslöst att bränna bilar och kasta sten på brandkåren”. Men sen kommer han till själva kärnan i varför det brinner. Bland annat säger han att ”Men i Husby bor fler än 12 000 människor och för deras skull måste diskussionen nu handla om hur vi får ner ungdomsarbetslösheten, hjälper alla att klara skolan och ser till att det finns tillräckligt med bostäder och en trygg miljö”. 

Föreställningen ”Förorten brinner” skildrar hur det kan vara att växa upp i ett miljonprogramsområde i Sverige, där utanförskapet är stort av flera anledningar. Det kan handla om etnicitet, arbetslöshet, utbildningsbakgrund etc. Men det gemensamma var att oavsett skäl till varför man växt upp i utanförskapet så delar de det gemensamma i krossade drömmar. Det är fattiga barn som växer upp i fattiga familjer och där frustrationen över att se, att trots att deras föräldrar kämpar så räcker pengarna aldrig till. De kan inte ge till sina barn det de ser att andra kan. Detta smittar givetvis av sig på barn och till slut så är steget till ett liv i kriminalitet inte så svårt att ta för ungdomar som ändå inte upplever att samhället bryr sig, och som stegvis förs in i en tyngre kriminalitet med snabba cash.

Vi fick lyssna till skildringen av pojken som tillsammans med storasyster flydde upp på vinden i hyreshuset när pappa än en gång pucklade på mamma. Pappa hade inte alltid varit sådan, men frustrationen över sin egen otillräcklighet fick honom att ta till flaskan och då kom även aggressioner fram som inget barn ska behöva bevittna.

Hur kan en gnista få förorten att brinna, hur ser en sådan gnista ut? Ja det behövs inte mycket för ungdomar i deras situation. Ungdomar som känner sig svikna av samhället, ungdomar som utan anledning blir nekade att komma in på grund av hudfärg, ungdomar som ser att deras föräldrar trots hårt arbete inte får det bättre. Det är när hopp ersätts av hopplöshet och drömmar om en bättre framtid ersätts av förtvivlan och frustration som gnistan inte behöver vara så stor. Om ingen bryr sig varför ska man då själv bry sig. Om man inte ser eller tror att det någonsin kommer att bli bättre, ja vad spelar det då för roll. Varför då inte visa ut sin frustration över ett samhälle som vare sig lyssnar, bryr eller ens ser dem genom att skapa kaos. Se bildäcken brinna, krossa fönsterrutorna för då reagerar samhället, tyvärr oftast genom att ropa efter hårdare straff. Det som syns är symptom på något som är fel, det löses aldrig med hårdare straff, tvärtom fördjupar det problemen.

Vad som behövs är att mer resurser riktas till dessa områden. Skolor ska ges ökade resurser för att hjälpa elever i dessa områden till en bättre framtid. Samhället ska rikta mer resurser för att deras föräldrar kommer i arbete. Det kan handla om att ge dessa ungdomar feriearbeten under sommarlovet, se till att anställa ungdomar för trygghet som vi i Karlstad införde, ungdomar som rör sig bland ungdomar skapar förmodligen bättre situationer än poliser i kravallutrustning, därmed inte sagt att inte polisen också bör röra sig i områden.

Det var precis vad Stefan Löfven (S) sa idag, och det är det som också är enda framkomliga vägen om vi ska slippa se förorter brinna i framtiden. För att klyftor ökar, det skapar inte enbart en grogrund för misstro mot andra, det är också grogrunden för kriminalitet!

Christian

På UR´s hemsida kan du även se en inspelning av föreställningen här!

I media idag finns särskild fokus på en oroande utveckling i vårt land. Det handlar om hur självmorden bland de unga i samhället ökat mycket kraftigt. Att andelen unga som själv väljer att avsluta sina liv är en signal om att samhället misslyckats och att en förändring måste ske!

Photo 2013-05-16 18 01 06

 

Jag tror säkert alla oroas över rapporten idag över antalet självmord, men är det lika enkelt att komma överens om orsakerna till varför så många fler unga väljer att avsluta sina liv? Kan man via politisk vilja skapa förutsättningarna för att fler unga ska kunna få en tro på framtiden som gör att det aldrig ska behöva gå så långt som att livet avslutas? Givetvis finns det möjligheten att satsa på psykiatrin, kuratorer och psykologer i skolan med mera. Men det måste också finnas möjligheten att få drömma om en bättre framtid, även efter att man lämnat skolan och på det området är jag rädd för att jag inte anser att regeringen levererat till den här gruppen av unga människor i vårt land.

För samtidigt som Sverige är det land där den psykiska ohälsan ökar mest bland de unga. Så är vi också det landet i EU med den högsta arbetslösheten bland unga (upp till 24 år). Att inte ges möjligheten till ett arbete påverkar givetvis. Att kanske vara en av de 12 000 som årligen lämnar skolan, utan att skolan klarat av sitt uppdrag, påverkar givetvis även det det psykiska välbefinnandet. Det finns unga som kanske på grund av detta, inte ser andra möjligheter till försörjning i framtiden än kommunens socialkontor. Det finns idag unga som växer upp i 3:e generationens bidragsfamiljer. Familjer där både föräldrar, och mor- och farföräldrar levt på försörjningsstöd, eller socialbidrag som det tidigare hette. SR  rapporterar idag om att arbetslöshet och självmord kan ha ett samband.

Det finns idag i Sverige över 400 unga i Fas3, det i sig kanske inte är en summa som låter så mycket, men den växer snabbt. Den har växt med 68 fler unga på ett år (AF V.19). En arbetsmarknadsåtgärd som inte erbjuder mycket hopp om en bättre framtid för många av dem som befinner sig i den. Det är ett kapitalt misslyckande av samhället att unga överhuvudtaget befinner sig i denna aktivering.

Enligt en rapport som nationalekonomen Ingvar Nilsson publicerade i hösten 2012 så finns idag i Sverige 90 000 unga människor 20-25 år som under ett års tid inte vare sig arbetat eller varit i utbildning (Ungdomsstyrelsen). Det är 14 %, i vissa utanförskapsområden är det upp till 38 % av de unga som vare sig studerar eller arbetar. Det handlar om en hel generation unga människor som lämnas därhän. Orsakerna till varför vissa hamnar/befinner sig där är olika. Det kan handla om etnicitet, arbetslöshet, utbildningsbakgrund etc. Men det gemensamma var att oavsett skäl till varför man växt upp i utanförskapet så delar de det gemensamma i krossade drömmar. Jag tvivlar på om ett femte jobbskatteavdrag är vad dessa önskar. Låt mig även tvivla på om den sänkta restaurangmomsen gav dessa unga människor någon bild av en ljusare framtid. Och låt mig även tvivla på om sänkningen av arbetsgivaravgiften gav dem något arbete. Vad de däremot förmodligen haft större hjälp av, det är ökade resurser till skolan, det är ökade resurser till socialförvaltningen, som därmed kunnat stöttat dem i form av olika verksamheter som gör nytta, exempelvis Horisont i Karlstad.

Det finns resurser i vårt land, för vi är inget fattigt land, tvärtom. Det finns miljarder att använda, problemet är bara att regeringen använt dem till annat. Sådant som inte skapat vare sig värst många nya jobb och därmed ej heller möjligheten till drömmen om en bättre framtid. Men det är klart, när vi Socialdemokrater oroas över utvecklingen i vårt land och att allt fler lämnas efter. Ja då svarar statsminister Fredrik Reinfeldt (M) – ”Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.”………

Vi Socialdemokrater beslutade under vår 37:e kongress om flera viktiga förändringar i vårt samhälle. Mer om detta kan du läsa här!

I Sverige är idag nära 400 000 människor arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under Moderaternas tid vid makten och Sverige har nu högre arbetslöshet än de flesta jämförbara länder.

Socialdemokraternas viktigaste prioritering är att skapa fler jobb. Det är avgörande för att vi ska ha råd med välfärden i framtiden och det leder till ekonomisk frihet och personlig utveckling för var och en av oss. Därför går skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken.

Christian

Igår var det partiledardebatt och Fredrik Reinfeldt (M) försökte väl så gott han kunde försvara de reformer han medverkat till. Det handlade bland annat om jobben i framtiden.

Fredrik Reinfeldt (M), men även övriga ministrar ställde Stefan Löfvén (S) och oss Socialdemokrater till svars för att vi inte direkt gillade halveringen av arbetsgivaravgifterna för unga. Vi har alltsedan regeringen genomförde det kritiserat den sänkningen, därför att den inte riktades till arbetslösa unga. Det medförde bland annat att exempelvis MacDonalds över en natt tjänade 100 miljoner kronor, utan att anställa en enda unga människa. Det blev också något ironiskt när Jan Björklund (FP) refererade till en krögare i Värmland som han pratat med och som skulle få säga upp människor om halveringen togs bort. Den man han refererade till, driver nämligen flera MacDonalds restauranger i länet..

Photo 2013-05-06 20 04 34

Men idag kom även svart på vitt, det vi Socialdemokrater så länge sagt, halveringen av arbetsgivaravgiften är hopplöst ineffektiv som en arbetsmarknadsåtgärd. Den är snarare ett riktat stöd till företag inom de branscher som alltid har haft unga anställda.

Enligt en preliminär rapport från IFAU (institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) är kostnaden per nytt jobb mellan 1 och 1, 5 miljoner kronor enligt rapporten. På längre sikt är det osäkert om reformen har någon effekt alls trots att den kostar 14 miljarder kronor per år.

14 miljarder, det blir rätt många nollor efter den siffran. Man kan roa sig med att räkna på hur mycket det skulle gett i exempelvis i form av ökade statsbidrag till kommunerna. En sektor som just nu befinner sig i sitt budgetarbete vilket är mycket tufft. Även i en kommun som Karlstad är det nu stora nedskärningar att vänta, bland annat beroende på att regeringen inte höjt statsbidragen. 14 miljarder skulle ge Karlstad 140 miljoner kronor mer att använda i vår verksamhet. Det kan jämföras med de 55 miljoner som nu återstår på nedersta raden. Det är nästan 30 miljoner för lite, då vi vet att det alltid måste finnas pengar kvar till det som är oförutsett. Och för det faktum att vissa nämnder ibland spräcker sin budget. Karlstad brukar ofta klara strecket, eller det så kallade resultatmålet om 2 % av budgeten. Vi brukar ofta ligga väldigt mycket över, så att vi årligen kan fördela resurser och skapa nytt till förmån för utvecklingen av vår kommun. Så är dock inte fallet längre och de kommande närmsta åren.

Så 140 miljoner kronor mer i årets budgetarbete, det hade tacksamt tagits emot. Lägger vi därtill sänkningen av restaurangmomsen så har samma kritik riktats mot den.Den skapar heller inte alla de nya jobben som regeringen utlovat och omvandlar vi den till statsbidrag, ja då skulle vi haft ytterligare 56 miljoner kronor. Totalt 196 miljoner kronor + de 55 miljonerna vi idag ändå har. Det hade inte enbart inneburit att vi kunnat stoppa alla de besparingar som slår mot vår välfärd. Vi hade inte behövt upphandla all personlig assistans som den politiska majoriteten nu avser att göra. Vi hade inte behövt få större barngrupper i skolan. Vi kunde byggt den där nya skolan som ska ersätta den så nedslitna. Vi kunde satsat på lönerna till lärarna och vi kunde ha förbättrat de så slitna gatorna med alla potthål.

Detta är inte ett scenario som hade varit möjligt bara för Karlstad. Nej det hade förändrat förutsättningarna för alla Sveriges kommuner. Men det är visst roligare att skratta, grilla korv i Maramö och anklaga Socialdemokratin för att inte ha idéer och visioner om en bättre framtid för Sverige.

Totalt har reformen gett mellan 4.000 och 6.000 nya jobb och beräkningar som forskarna gör i den preliminära rapporten visar att kostnaden per nytt jobb ligger mellan 1 miljon och 1,5 miljon kronor. Men det är enbart effekter på kort sikt. På längre sikt är reformen än mindre effektiv. Reformen har även ifrågasatts kraftigt, inte minst av ledande forskare och ekonomer som Lars Calmfors vid Stockholms universitet.

Och är det så att Fredrik Reinfeldt (M) och andra borgerliga företrädare behöver ha förslag på verkliga satsningar för att minska arbetslösheten, ja varför inte lyssna på Stefan Löfvén (S) då?

Vi i väljer en väg, där vi möter det absurda faktum att många svenska företag inte kan få tag på rätt utbildad arbetskraft, samtidigt som vi har en hög arbetslöshet. Vi gör så att människor kan ta de jobb som växer fram. Vi investerar i högskolan som regering svältföder. Vi satsar på bristyrkesutbildningar, vi reformerar Arbetsförmedlingen från grunden och vi lockar unga tillbaka till skolbänken. Och vänner, vi lägger ned fas 3. Vi ska befria över 30 000 människor från regeringens låtsasåtgärder. Vi ska ge dem riktiga möjligheter till arbete och studier. Det är de värda!

Och när vi stängt rekryteringsgapet ska vi se till att det inte öppnas igen. Därför ska vi skapa en kompetensförsäkring som följer med dig oavsett om du arbetar eller söker arbete. Det är en viktig kunskapsreform som gör att du kan utbilda dig för att möta nya krav inom ditt yrke och fortfarande ha en ekonomisk trygghet. Steg för steg behöver vi investera för att Sverige ska nå en världsledande kunskapsnivå. Det är inte bara något vi har bara råd med, det är det här som gör oss rika! Vi väljer en väg där vi skapar arbetsplatser som inte slukar människor och spottar ut dem som förbrukade. Jag har sett det allt för många gånger!

Till nästa gång!

Christian

 

Så uttrycker sig Ida Stistrup, som har fibromyalgi och asperger. Hon förlorade sin ersättning från Försäkringskassan hösten 2011. Ida är bara ett av alltför många som genom att de blivit utförsäkrade från Försäkringskassan tvingats till landets socialkontor för sin försörjning.

Ida fortsätter så här; Min ekonomi har gått under och jag får socialbidrag. Hot om vräkning och avstängning av el har blivit orosmoment och det förvärrar i sin tur mina problem. Artikeln i DN kan du läsa här!

Det fanns en tid då trygghetssystem innebar att människor kunde känna just trygghet. Trygghet i visdomen om att om, man blev sjuk eller arbetslös, så skulle systemen, som vi alla är med och betalar inte behöva tvinga ut människor i fattigdom i avvaktan på att man blir frisk eller får ett nytt arbete. Idag finns det tyvärr alltför många beskrivningar från människor som faktiskt tingats ut i fattigdom, i en tid då omställningsförsäkringen inte fungerat. Eller om man drabbats av sjukdom.

ISF, Inspektionen för socialförsäkringar är det som har granskat konsekvenserna av utförsäkringarna. Enligt dem så är det idag 10 % av dem som utförsäkrades som idag tvingats till socialkontoren. Vet inte hur de fått tag på sin statistik, men däremot så vet jag att här i Karlstad så står de utförsäkrade för cirka 20 % av försörjningsstödet. Statistik är som sagt alltid intressant. Däremot säger SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att räknar man in dem som faktiskt har läkarintyg på att de är sjuka, men som av Försäkringskassan, ändå inte bedöms vara sjuka, ja då är det cirka 20 %!?

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) är nöjd, för han väljer att tolka den del av rapporten som han tycker talar för hans syn. Men hur är det med den verklighet som många tvingas leva i. Att få sin sjukdom ifrågasatt. Att tvingas till en arbetsförmedling som inte vill ha en, därför att man är för sjuk för att någon arbetsgivare ska vilja anställa dem? Undrar om de är lika nöjda med rapporten, eller om de upplever att deras liv, deras framtid, den är inget värd i det blåa Sverige. För hur ska man annars tolka det faktum att trots det ena exemplet efter det andra på utförsäkringar av sjuka människor så fortsätter det att utförsäkras sjuka människor?

Redan drygt ett år efter att de nya tuffare reglerna trätt i kraft för Försäkringskassan, gick 108 läkare ut och skrev; Statsmakterna måste omedelbart sluta skada de långvarigt sjuka med en omänsklig lag! Vad hände? Inget. I fall efter fall, när media beskrivit om ofattbara öden, har ansvariga ministrar skyllt ifrån sig och sagt att rättning ska ske, men frågan är bara när? Hur många gånger ska man kunna smita undan och inte ta det ansvar som medborgare har rätt att kräva?

Otrygga samhällen skapar otrygga människor. Och otrygga människor mår inte bra, och det i sig får konsekvenser. Så hur svårt ska det vara egentligen regeringen att inse att den förda politiken på intet sätt är rätt politik att vandra på?

Tidigare hade vi i Sverige trygghetssystem som skapade just trygghet i en förändring. A-kassan var en omställningsförsäkring i avvaktan på ett nytt jobb. Blev du sjuk, så fanns ingen bortre gräns för hur länge din sjukdom varade. Och det fanns heller inget Fas3 som låser in människor i en meningslös arbetsmarknadsåtgärd där få möjligheter ges för att ta sig ur Fas3.

Det är en oroväckande utveckling, att det som bekymrar oss mest, det är rädslan över att bli fattig (Svensk bobarometer). Sverige är ett rikt land och vi borde gemensamt ha råd med trygghetssystem som skapar trygga människor i samhället. A-kassan har inte höjts på på 10 år, fastän allt annat i samhället blivit dyrare. Vi socialdemokrater har i vårt budgetförslag med en höjning, men regeringen väljer att prioritera skattesänkningar. Dessutom har regeringen gjort det betydligt dyrare att vara med i a-kassan, så en halv miljon människor  lämnade den och sedan kom krisen med efterföljande stigande arbetslöshet. Långtidsarbetslösheten har tredubblats sedan Reinfeldts tillträde. Det om något är väl bevis för att den förda politiken inte fungerar.

Enligt en EU-rapport från i våras från Eurostat så är Sverige det land som visar på den största ökningen av människor som riskerar att hamna i fattigdom på grund av det transfereringssystem (a-kassa, sjukersättning exv.) vi idag har. 2005 var vi det land med lägst andel av befolkningen som riskerade fattigdom!

Att så många oroar sig över framtiden påverkar givetvis även deras barn. Att många fler blivit fattiga, det vet vi utifrån Rädda Barnens rapporter, som visar att nära en kvarts miljon barn i Sverige av idag lever i barnfattigdom. Den oron deras föräldrar känner över om de kommer att ha råd att betala både räkningarna och maten på bordet sätter givetvis spår i barnen och frågan är om något barn ska behöva bära sådant?

Nu tror jag att jag tappat räkningen på hur många exempel detta blogginlägg haft på hur en felaktig politik slår mot dem som bor i vårt land. Frågan är bara hur länge det ska dröja innan även de vid maktens grytor inser att om inte hela samhället, alla vi som bor här, känner att vi har ett värde som kan tillföra ett mervärde för samhället och därmed oss alla, insikten om att allas lika värde, det skapar också ett bättre samhälle och framtid för oss alla!

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår – och som steg för steg – kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik. Vi brinner för att förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Christian

 

 

Igår rapporterade Rapport om SOM-institutets rapport om hur alltfler i Sverige är missnöjda över våra socialförsäkringssystem. A-kassan, pensionssystemet och sjukförsäkringen. Det i sig är inte förvånande.

Det som däremot förvånar det är att missnöjet ökat även bland dem som sympatiserar med moderaterna! Men är man missnöjd med våra trygghetssystem så kanske man inte borde sympatisera med moderaterna. Finns ju en förklaring till utvecklingen varför det ser ut som det gör.

A-kassan har inte höjts på 11 år, samtidigt har en hamburgare blivit 50 % dyrare. Liksom annan mat, hyran, ja i princip allt har blivit dyrare på 11 år. Varför är det då inte rimligt att även höja ersättningen till dem som tillfälligt står utanför arbete. Det här med tillfälligt är å andra sidan något som också verkar behöva en ny definition. För a-kassan var tänkt som just en omställningsförsäkring för människor mellan arbete. Men för att den utan arbete ska kunna ges ökade möjligheter till ett jobb. Ja då krävs även en arbetsmarknadspolitik värd namnet och det har vi inte idag i Sverige.

Det finns idag 703 832 människor i vårt land som är antingen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. 34 248 i Fas3, den mest ineffektiva och verkningslösa arbetsmarknadsåtgärd man kan tänka sig. Bara kostnaden för ersättningen till arbetsgivarna som tar emot denna fria arbetskraften är över 140 miljoner kronor varje månad. Tänk om de pengarna istället kunde gå till något vettigare! Inte är det så konstigt att vi som bor här i landet Sverige är missnöjda!

Inte heller blev det bättre att sedan regeringen Reinfeldt och Borg chockhöjde avgiften till a-kassan. Konsekvensen som blev var att hundratusentals lämnade den, för de trodde ju inte att de själva skulle bli arbetslösa, eller så hade de helt enkelt inte råd längre att vara med, för hundralapparna behövdes så väl till annat. Ett beslut som gett dem som tog de beslutet oanade konsekvenser. Idag saknar 4/10 arbetslösa a-kassa., det är en fördubbling sedan valet 2006.

När det gäller sjukförsäkringssystemet så har det inte skrivits spaltkilometer om hur den utvecklats, utan spaltmil. I media möter vi dem drabbade. Det är svårt sjuka människor som anses för friska för att vara sjuka, men för sjuka för att kunna arbeta. Vi möter berättelserna om svårt sjuka människor som uppges inkomma med bedömningar över hur länge till de ska leva. Och vi möts av berättelsen om hur den cancersjuke, mitt uppe i en behandling förväntas jobba. Sjukförsäkringssystemet som för så många verkligen symboliserade tryggheten är nu för många raserad. Tilltron finns inte och det är väl också det som syns i SOM-institutets rapport.

Photo 2013-04-22 19 58 38

När det gäller pensionssystemet så kan man idag i Expressen läsa om Gunilla 65 år som inte har råd att gå i pension. Enligt artikeln görs bedömningen att hälften av alla kvinnor som går i pension de närmaste åren kommer att få leva som fattigpensionärer, det vill säga, att de har mellan 5 000 till 8 000 kr att leva på i månaden. Just begreppet fattigpensionär hade jag hoppats skulle försvinna och inte öka.. Ett annat exempel på detta är Liz-Beth Wendel från Karlstad. Om hennes situation kan du läsa här i NWT.

Att missnöjet ökar i takt med att otryggheten ökar i vårt samhälle är inte så konstigt. Men det som förvånar mig mer, det är att det även bland de missnöjda fortfarande finns sympatisörer med moderaterna. Det är ingen slump, ingen tillfällighet att otrygghet breder ut sig. Att klyftor ökar och att den arbetslöse ska tvingas sälja sig för sämre villkor och löner på arbetsmarknaden..

Vi Socialdemokrater beslutade under vår 37:e kongress om flera viktiga förändringar i vårt samhälle. Mer om detta kan du läsa här!

Till nästa gång!

Christian

 

Har varit med blogg i rätt många år nu. Det är inte så enkelt som man kan tro faktiskt. Ibland så skriver man något som gillas och delas av många. Och ibland skriver man något som man själv tycker är strålande, men som gillas av få. Ibland kan ett inlägg generera hundratals besökare, ibland bara ett tiotal.

Rekordet på ett inlägg är över 800 gillanden, fast oftast hamnar jag på 15-30 gillanden. Å andra sidan så är inte gillanden det viktigaste alltid, utan antalet läsare. Just nu har jag i flera dagar legat på drygt 800 läsare på bloggen. Det rör sig om ett inlägg om kommunpolitiken i Karlstad, En dag i det blågröna Karlstad. Det hör däremot inte till vanligheterna. Oftast när jag får många läsare, så beror det på att inlägget delats och rör nationell politik. Men visst är det kul att även lokal politik berör så mycket så att så många väljer att gå in och läsa just det inlägget.

Ibland delas blogginlägget på någon Facebooksida som ”Vi som inte vill ha Fredrik Reinfeldt som statsminister” eller ”Stefan Löfven som statsminister – ja tack”. När så sker, så får man oftast 100-300 gillanden, och ibland även 700 gillanden. Det är givetvis jätteroligt. Samtidigt så är det alltid svårt att skriva ett nytt blogginlägg efter så många gillanden, för om inlägget av någon anledning skulle bli det sista inlägget så vill man ju gärna att det har många gillanden. Lite av ett Moment 22 där.

Varför skriver jag nu detta, en lördags kväll. Jo jag har socialjouren och då brukar det oftast bli film. Även om jag igår mötte upp styrelsen för en nybildad S-förening, vilket var givande, så är oftast jourhelgerna rätt tråkiga. Blir liksom inte som någon riktig helg, utan mera som en vanlig vardagskväll.

Å andra sidan så är jouren ett ansvar och en uppgift som följer med att sitta som ledamot i socialnämndens arbetsutskott. Och med tanke på hur avgörande det kan vara för en ung människas framtid och ibland till och med även livet för ett barn, så får man helt enkelt gilla läget, oavsett om man tycker det är tråkigt. Å andra sidan så är just definitionen av att ha tråkigt, kanske inte så illa, med tanke på hur livet är för så många andra. Helgerna för alltför många barn i Sverige är inget de ser framemot. De vet att mamma eller pappa, eller kanske båda inte är de bästa föräldrarna just då. Många barn får inte den omtanken de har rätt till. Tyvärr så vet jag, genom de samtal och möten med människor jag möter här hemma, att det finns barn som inte får tillräckligt att äta under helgerna, lov och andra lediga dagar. Det är dem barnen som skolans personal ser till att de äter lite extra på fredagen. Det kanske är dem barnen vars lärare tar med sina barns avlagda kläder till, just därför att de vet att andra alternativ till andra kläder är få.

Det känns lite som att ämnet, frågan, den oerhörd viktiga frågan om barns uppväxtvillkor försvunnit i den politiska agendan för stunden. Om det är Uppdrag Gransknings inslag som är orsaken, det får andra avgöra. Men i sak, speglade det inslaget inte den verklighet som alltför många barn i Sverige tvingas växa upp i. Barnfattigdom handlar inte om absolut fattigdom. Vad den däremot handlar om är hur ett barns uppväxtvillkor, skiljer sig från de allra flesta barns uppväxtvillkor och på vilket sätt det påverkar dem. Jag anser att det är ett bevis på fattigdom och brist på solidaritet i ett samhälle så rikt som vårt att det finns barn som inte ges en uppväxt som alla barn ska ha rätt till. Inget barn ska behöva ljuga eller skämmas i skolan. Hitta på ursäkter när klassresan ska planeras, för de vet så väl att just deras föräldrar/vårdnadshavare, aldrig kommer att ha råd med resan! Det är därför som inga aktiviteter i skolan ska beläggas med avgifter.

Nu blev det ett inlägg som blandade väldigt mycket, å andra sidan så får man faktiskt blanda på sin egen blogg om man vill!

Till nästa gång =)

Christian

 

Idag var nog inte den bästa dagen bland politikerna i det blågröna Karlstad. I åtminstone två nämnder var den blågröna majoriteten inte eniga. Och frågan om Orrleken har inte bara vållat huvudbry, utan även skapat både oro och ilska bland dem som berörs.

Det som förvånar mig mest är avsaknaden av lärdom bland den blågröna majoriteten. Varför går man ständigt på samma mina, om och om igen. Varför drar man inte lärdom av det faktum att det är via samtal med medborgarna i ett tidigt skede av en beslutsprocess som man också kan få till en dialog värt namnet. Vi har ju tidigare sett hur avsaknad av dialog, öppenhet och transparens inte bara skadat tilltron till  den politiska majoriteten, utan även tilltron till politiken, oss alla som företrädare för demokratin.

Vi har exempel inom skolan, där beslut om nedläggningar mörkats in i det sista. Men vi har numera även exemplet avseende Orrleken. det är en fråga som diskuterats länge och väl. Och goda ambitioner har funnits bland alla inblandade parter, såväl som inom den politiska majoriteten som hos oss Socialdemokrater. Men när man tror sig ha en lösning på ett problem, ja då kanske man ska prata med dem som närmast berörs av lösningen och inte bara köra på?

Den politiska majoriteten har valt att inte lyssna på personalen, inte heller har man presenterat förslaget för dem som berörs i ett tidigt skede, det vill säga, innan man själva bestämt sig för att köra på förslaget. Detta har skapat spänningar och även oro, ilska och frustration som annars kunde ha undvikits. Grupper av människor har ställts mot varandra och beskrivningar av desamma från olika parter har tidvis gått över gränsen för vad som kan anses acceptabelt.

Ansvaret för hur hela processen hanterats åvilar den politiska majoriteten. Och ett tungt ansvar ligger nu på densamma att faktiskt försöka reda ut detta. Vi Socialdemokrater har satt ned foten och det är att vi vidhåller den uppfattning vi hade i förra årets budgetprocess. Det innebär en nybyggnation av Orrleken på befintlig plats och en sammanhållen verksamhet! Vi tror att det är bäst för verksamheten, dem det berör och för Orrholmens utveckling!

Genom det sätt, som den blågröna majoriteten valt att hantera hela frågan så är det högst sannolikt att arbetet med en ny detaljplan överklagas. Det kommer då innebära att det kan ta minst tre år innan en ny Orrlek är förverkligad. Vi Socialdemokrater och många fler med oss, hade gärna sett den bli förverkligad tidigare än så. Och med de förslag vi lagt angående Orrleken, så hade det även blivit så. Men nu har den blågröna majoriteten valt en annan väg..

Vilka var nu då de två andra frågorna bland kommunens nämnder där majoriteten inte var eniga undrar ni säkert? Ja, det vara bara en fråga om budgetyttrandet i arbetsmarknads- och socialnämnden och ärendet om att bygga nytt kontorshus ”kanoten”. Grattis alla karlstadsbor, ni har en politisk ledning som verkligen har full koll på läget…

Photo 2013-04-12 10 54 18

Tuppen på Orrleken har däremot full koll, och han gillar inte vad han ser….

Christian

 

Idag har det med all tydlighet visat sig, att även ett parti i opposition kan påverka framtiden till det bättre. Vi Socialdemokrater har haft flera framgångar idag i Karlstad!

Först har vi frågan om Karriärtjänster inom skolan. Via media visade det sig att kommunen inte hade för avsikt att ansöka om de statliga medel som finns för att höja statusen inom läraryrket i gymnasieförvaltningen. Svaret från den blågröna majoriteten i nämnden var att ”det är så mycket annat på gång nu”, mer om det kan du läsa här! Detta fick oss att igår lyfta frågan på sammanträde med arbetsutskottet inom gymnasienämnden.Vilket också fick medial uppmärksamhet, även fackliga organisationer reagerade på att gymnasieförvaltningen inte hade för avsikt att ansöka om dessa pengar.

Idag kontrade den blågröna majoriteten i Kommunstyrelsen genom att på dagens sammanträde med Kommunstyrelsen lyfta in ett extra ärende som handlade om just detta. Beslutet, som var enhälligt blev att vi rekommenderar gymnasienämnden att bifalla det förslag vi Socialdemokrater lade igår. Att de sedan försökte få det till att det var ett initiativ från dem, via ett pressmeddelande, det tänker jag inte ens kommentera…

Den andra frågan idag som är minst sagt högaktuellt är den om Orrleken och byggandet av nya lägenheter på Orrholmen. Där beslutade vi oss igår kväll för att vi står fast vid det förslag vi hade i budgeten från förra året. Vi säger därmed nej till det förslag som den blågröna majoriteten presenterat och som innebär att verksamheten tudelas. Det tror inte vi är till fördel för den. Vi  föreslår även att den formalia det innebär att förändra detaljplaner ska särskilja den som handlar om Orrleken, och den som handlar om nya bostäder på Orrholmen. Detta för att inte försena nybyggnationen av Orrleken. Förslaget från den blågröna majoriteten har inte enbart skapat och irritation, utan även ilska. Den processen är i förhand dömt att försenas då den kommer att överklagas, vilket riskerar att fördröja en ny Orrlek med 2-3 år!

Vi ser däremot positivt på att det byggs fler hyresrätter i Karlstad. Vi har bostadsbrist i Karlstad, vilket är ett stort problem. Det försvårar för unga att flytta hemifrån, men det hindrar också Karlstad från att växa. Karlstads vision livskvalitet 100 000 handlar inte uteslutande om antalet. Det är via fler kommuninvånare som vi också ska finansiera vår gemensamma välfärd i framtiden och även bygga ut densamma.

Vi Socialdemokrater fick även Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla en motion om certifiering av verksamheter inom äldreomsorgen, vilket vi givetvis tackar för!

Till nästa gång!

Christian